រឿងពិត(កំពង់ឆ្នាំង)ផ្លូវលោះព្រលឹង | Scariest Road | Khmer Ghost Story

3 Просмотры
Издатель
រឿងពិត(កំពង់ឆ្នាំង)ផ្លូវលោះព្រលឹង-Phlov Los Prolerng | Scariest Road | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

-This is a real ghost story that my fan sent to me, it's happened in his village in Kampong Chhnang Province. He told me that, there were many ghosts along the road in his

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Фантастика онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика